Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

Розподіл обов'язків

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

 

НАКАЗ

"08" травня 2019 року
м. Київ № 43

Про розподіл обов’язків між начальником
управління, заступником начальника
управління - начальником відділу культури,
мистецтв, охорони культурної спадщини

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25 березня 2019 року № 173 «Про затвердження Положення про управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації в новій редакції»:

 1. Розподілити обов’язки між начальником управління,  заступником начальника управління – начальником відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, згідно з додатком 1.
 2. Установити, що доручення та вказівки заступника начальника управління – начальника відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання відділами управління, обласними установами та організаціями підпорядковані управлінню.
 3. Установити, що у разі відсутності начальника управління,  здійснення його обов’язків забезпечується заступником начальника управління – начальника відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, згідно з додатком 2.
 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ начальника управління від 11.02.2016 № 05/01-07 «Про розподіл обов’язків між начальником, заступником начальника між начальником, заступником начальника управління-начальником  відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини».

 

Начальник управління І.В.Золотоверх

Додаток 1
до наказу УКНР КОДА
від 08.05.2019 № 43

Р О З П О Д І Л
обов’язків між начальником управління,
заступником начальника управління-начальником відділу культури,
мистецтв, охорони культурної спадщини управління
національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації

Начальник управління
Золотоверх І.В.

Координує і контролює діяльність:

   управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
   подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про управління;
   затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
   планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;
   вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
  звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
   може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;
   вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління у галузі культури, з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин, розробляє проекти відповідних рішень;
   може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
   представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з Міністерством культури України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;
   видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
   подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
   розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;
   здійснює добір кадрів;
   організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
   призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
   приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
   забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
   здійснює інші повноваження, визначені законом.
 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

 • Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр охорони і наукових досліджень  пам`яток культурної спадщини»;
 • Вишгородського історико-культурного заповідника;
 • Комунального закладу Київської обласної ради «Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»;
 • Відділу у справах релігій та національностей управління культури, національностей та релігій; 
 • Відділу фінансово-економічної та кадрової роботи управління культури, національностей та релігій.

Загальні функціональні повноваження
заступника начальника управління  – начальника відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини

Заступник  начальника управління – начальник відділу відповідно до розподілу обов’язків:

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації, рішень Київської обласної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних обласних  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, та інших щодо:
реалізації в управлінні державної політикиу сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, кінематографії,  державної мовної політики, національної музейної політики, релігії, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання на території Київської області.
організації виконання Конституціїі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, рішень Київської обласної ради, здійснення контролю за їх реалізацією в межах своїх завдань і повноважень, визначених актами законодавства та  Положенням управління;
організації та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інші заходів з питань, що належать до компетенції управління.
реалізації державної політики в галузі культури на території Київської області;
участі у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;
участі у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини;
участі у розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин;
участі у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України;
участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;
захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
виконання доручень голови облдержадміністрації, начальника управління;
підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених начальником управління культури, національностей та релігій Київської  обласної державної адміністрації;
розроблення проектів наказів начальника управління;
вирішення питань діяльності відповідних відділів управління, обласних підвідомчих організацій відповідно до розподілу обов’язків.
2. Вносить  на розгляд начальнику управління пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.
3. Відповідає за підготовку проектів наказів начальника управління, планів роботи управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, інших документів, що утворюються в управлінні, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд начальнику управління доопрацьовані проекти.
4. Дає доручення відділам управління, обласним підприємствам, закладам галузі культури відповідно до розподілу обов’язків.
5. Від імені управління  у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.
6. За дорученням начальника управління представляє управління з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками  державних органів, юридичних осіб та громадянами.
7. За дорученням начальника управління забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до власної компетенції.
12. Забезпечує взаємодію управління з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.
14. Здійснює за дорученням начальника управління керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються начальником управління.
15. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи відділівуправління  згідно  з розподілом обов’язків.
16. У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.
17. За наказом начальника управління  здійснює інші функції і повноваження.

Заступник начальника управління – начальник відділу культури,
мистецтв, охорони культурної спадщини
Васильонок С.В.

Питання: реалізації повноважень управління у сфері здійснення державної економічної політики, комплексного соціально-економічного розвитку, планування та обліку,  формування проекту  бюджету, державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних, виконання та додержання вимог законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, відродження та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин, гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин, збереження і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною, розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій, задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
реалізації державної політики в галузі культури на території Київської області, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, участі у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини, участі у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, клубної та бібліотечної справи, охорони культурної спадщини, розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.

У межах повноважень вносить на розгляд начальнику управління пропозиції щодо заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень.

У разі відсутності начальника управління заступник начальника управління – начальник відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини виконує його обов’язки.

Координує та контролює діяльність таких підрозділів управління та закладів галузі культури Київської області:
 • відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій;
 • обласного відділення пошуково- видавничого агентства «Книга Пам`яті України»;
Взаємодіє та сприяє діяльності:

-  комунального закладу  Київської обласної ради «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи»;
- комунального підприємства Київської обласної ради «Симфонічний оркестр «Академія»;
- комунального підприємства Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр  ім. П.К. Саксаганського»;
- Комунального закладу Київської обласної ради «Київські обласні курси підвищення кваліфікації працівників культури»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Меморіальний музей-садиба І.С. Козловського»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський краєзнавчий музей»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Яготинський історичний музей»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Ржищівський археолого-краєзнавчий музей»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Меморіальний музей К.Г. Стеценка»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний археологічний музей»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна бібліотека для дітей»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна бібліотека для юнацтва»;
- комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна музично-театральна бібліотека»;
- комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв».


Заступник начальника управління – начальник відділу культури,
мистецтв, охорони культурної спадщини                                                                                                           Васильонок С.В.


Додаток 2
 до наказу УКНР КОДА
від 08.05.2019 № 43

ЗДІЙСНЕННЯ  ОБОВ’ЯЗКІВ

Начальника управління, 
заступника начальника управління - начальника відділу
культури, мистецтв, охорони культурної спадщини
у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

Посада Хто заміщає
Начальник управління
Золотоверх І.В..
Заступник начальника управління - начальник відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини С.В. Васильонок
Начальник управління  І.В.Золотверх