Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

29 жовтня 2019 року

Щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 03.10.2019 року № 164-IX інформуємо.

Верховна Рада України постановляє:

Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в УкраїніI. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 251 та 371 такого змісту:
"251) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів";
"371) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об'єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об'єктів, визначення умов їх використання";
2) пункт "а" статті 27 доповнити підпунктами 21 - 23 такого змісту:
"21) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об'єктів для потреб кінематографії, розроблення місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) відповідних територій та об'єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
22) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів;
23) узгодження із суб'єктами кінематографії питань щодо проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій".
2. Розділ II Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114; 2003 р., N 30, ст. 248; 2010 р., N 20, ст. 199; 2014 р., N 5, ст. 62; 2017 р., N 20, ст. 240) доповнити статтями 93 та 94 такого змісту:
"Стаття 93. Кінокомісії
Кінокомісії можуть утворюватися у встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб'єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії.
Утворення кінокомісії не є обов'язковим. Сільська, селищна, міська рада відповідно до закону своїм рішенням може залучати до виконання функцій кінокомісії громадські об'єднання, метою діяльності яких є, зокрема, підтримка суб'єктів кінематографії.

Функціями кінокомісії, зокрема, є:

 • надання консультаційної, організаційної, технічної та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб'єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням рухомого та/або нерухомого майна державної та/або комунальної власності, у тому числі земельних ділянок;
 • надання допомоги в організації переговорів з власниками, користувачами рухомого та/або нерухомого майна приватної власності з метою отримання згоди на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням такого майна;
 • надання консультаційної, організаційної, технічної, представницької та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб'єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору на дорогах, мостах, вулицях, в історико-культурних заповідниках, у парках, лісах і природних заповідниках, на водоймах тощо;
 • формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, привабливі для кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору (об'єкти архітектури, ландшафту, вулиці, приміщення тощо), з дотриманням законодавства України про інформацію;
 • формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві кіновиробничі обслуговуючі, зокрема сервісні, підприємства, установи, організації, що надають послуги, пов'язані з кіновиробництвом та/або створенням аудіовізуального твору, а також про місцевих спеціалістів у галузі кінематографії;
 • організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку кіновиробництва та/або створення аудіовізуального твору в Україні;
 • популяризація та просування (промоція) вітчизняних об'єктів кінозйомок (об'єктів архітектури, ландшафту, вулиць, приміщень тощо) для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів під час різноманітних заходів, у тому числі міжнародних;
 • вирішення питань, пов'язаних із наданням грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, за рішенням органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та/або юридичних осіб.

Засади діяльності кінокомісії визначаються положенням, що затверджується відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування (його виконавчим органом), або статутом громадського об'єднання.

Фінансування діяльності кінокомісії здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 94. Державні кіностудії
Державною кіностудією є господарська організація, єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.

Органи місцевої влади у межах, встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат суб'єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюється за участю та/або за замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади.

Обов'язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій та/або інших корпоративних прав), що належать державі в будь-якій іншій кіностудії, є:

 • забезпечення відкритості та прозорості приватизації такої кіностудії відповідно до законодавства України;
 • збереження основної мети діяльності кіностудії, права власності та/або права користування земельними ділянками, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або у користуванні такої кіностудії, та збереження їх цільового призначення протягом 20 років з дати завершення приватизації;
 • наявність у потенційних покупців програми заходів щодо збереження, вдосконалення, технічного переоснащення, модернізації та/або реконструкції належних кіностудії на праві власності об'єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та/або реновації майнового комплексу кіностудії, які на дату приватизації є матеріально-технічною базою для здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.

Державна кіностудія не може змінити статус суб'єкта кінематографії в результаті приватизації".
3. Пункт 2 частини п'ятої статті 6 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 20, ст. 240) доповнити словами "у тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади".

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 7, ст. 61);
2) Закон України "Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 317).