Меморіальний музей-садиба І.С.Козловського
Храм Бориса і Гліба
Національний музей Битва за Київ у 1943 році
Колонада Луна
Меморіальний музей Г.С.Сковороди
Творчі колективи
Творчі колективи
Меморіальний комплекс гетьману України Івану Мазепі та українському козацтву
					
				

Приймальня управління
(044) 286-87-48


 

 

27 березня 2017 року

Проект

Програма

розвитку творчого потенціалу та культурного простору
Київської області на 2017 рік

м.Київ
2017 рік

 

ЗМІСТ

Паспорт Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору
Київської області на 2017 рік
…………………..…………….….....3

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма ......4

2. Мета Програми.......6

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми .....6

4. Перелік завдань (напрямів)  і заходів Програми та результативні показники .....8

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.....8

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………......9

7. Додаток 1 до Програми. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017 рік…….…………………………………..…………….……10

8. Додаток 2 до Програми. Ресурсне забезпечення Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на  2017 рік……………………………………………………………………18

9. Додаток 3 до Програми. Показники продукту Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017 рік…………………………………………………………………….19

ПАСПОРТ
Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору
Київської області на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 13 березня 2017 року № 97 «Про ініціювання розробки проекту Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017 рік»
3. Розробник Програми Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
6. Учасники Програми Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, обласні відділення Національних творчих спілок України
7. Терміни реалізації Програми 2017 рік
7.1. Етапи виконання Програми
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Обласний бюджет Київської області
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 3499,4 тис. грн.
у тому числі:
коштів державного бюджету
коштів обласного бюджету
коштів інших місцевих бюджетів
коштів інших джерел
3499,4 тис. грн.

І. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Київська область має потужні можливості для розвитку культури, збереження національно-культурної спадщини. З метою задоволення культурних і духовних потреб жителів Київської області діють  1826 установ і закладів культури, з них 17 установ і закладів обласної комунальної власності, що фінансуються з обласного бюджету (3 обласні  бібліотеки,  2 заповідники, 6 музеїв, коледж культури і мистецтв, Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім.П.К.Саксаганського, симфонічний  оркестр «Академія», обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласний центр охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, курси підвищення кваліфікації працівників культури).

Аналіз соціокультурної ситуації в області свідчить, що,  не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ і закладів культури, кадровий потенціал галузі.

Незважаючи на несприятливі економічні чинники, матеріально-фінансові негаразди, культурно-мистецьке життя в області стає більш насиченим, відображає різні художні напрями і стилі, нову соціокультурну ситуацію в країні, з'являються нові художні колективи, нові конкурси, фестивалі Велика увага в області приділяється проведенню різноманітних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до ювілейних дат, державних, регіональних та професійних свят. У цьому напрямку постійно втілюються нові проекти, де поєднується сучасність з фольклорними та народними традиціями.

Участь художніх колективів та виконавців у міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких форумах сприяє  інтеграції Київщини у всеукраїнське та світове співтовариство.

Заклади культури  мають потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на дотримання європейських цінностей, інтеграцію України у європейське співтовариство, для підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання.

Динаміка основних показників розвитку
базової мережі закладів культури Київської області

2014 2015 2016 2017 (очікується)
Клубні заклади
Мережа 832 837 837 838
Кількість культурно-масових заходів (тис.) 47,9 47,8 47,8 48,0
Кількість відвідувачів масових заходів (тис. осіб) 2980,0 3150,6 3263,0 3400,0
Бібліотеки
Мережа 885 879 876 877
Бібліотечний фонд (тис.прим.) 9568,9 9353,8 9139,9 9140,0
Кількість користувачів (тис. осіб) 627,4 623,1 615,9 618,0
Кількість відвідувань (тис.) 4743,6 5511,3 5644,0 5650,0
Школи естетичного виховання
Мережа 60 60 60 60
Кількість учнів (тис. осіб) 17,6 17,6 18,6 18,8
Музейні заклади
Мережа 39 39 41 41
Кількість відвідувачів (тис. осіб) 170,2 319,0 323,9 325,0
Кількість проведених екскурсій (тис.) 3,5 8,1 9,5 9,8

У складний період національного буття збереження та розвиток культурних традицій і цінностей стає ефективним засобом консолідаційних процесів. Проте роль культури у суспільних перетвореннях, зміцненні національної єдності, консолідації українського суспільства недооцінена.

Упровадженню ефективної культурної політики консолідації перешкоджає відсутність системи  дієвого міжрегіонального співробітництва та взаємодії. Формування єдиного культурного  простору,  впровадження нових культурних проектів  повинно стати  основою для пожвавлення культурних, освітніх, мистецьких та наукових міжрегіональних зв’язків.

Потреба розвивати смислове поле українського культурного простору висуває особливі вимоги до вирішення проблем наповнення його відповідним контентом, який має працювати на популяризацію Київської області  та її  культурних цінностей в  Україні і світі.

Для успішної реалізації в області державної культурної  політики консолідації принципово важливим є забезпечення життєдіяльності закладів культури та якісного рівня обслуговування населення, впровадження нових практик, урізноманітнення діяльності,  підтримка інновацій у культурі. У контексті цивілізаційного поступу потребує перегляду та створення  належних умов  для забезпечення доступу населення до культурних послуг з урахуванням  стрімких технологічних змін у сучасному світі, наближення  матеріально-технічної оснащеності  закладів культури до європейських стандартів.

Створення належних умов для подальшого повноцінного функціонування і розвитку галузі забезпечить зміцнення і примноження культурного потенціалу області, збереження та популяризацію унікальної культурно-мистецької спадщини, сприятиме суспільній злагоді, всебічному розвитку творчої  особистості, дасть змогу більш ефективно задовольняти культурні потреби населення та надавати культурні послуги.

Серед питань, що потребують особливої уваги – забезпечення розвитку культурного потенціалу області, відродження духовних традицій, формування у жителів області, зокрема, дітей і молоді, почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, успадкування духовних надбань українського народу, виховання високодуховного, національно свідомого підростаючого покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Культурна політика у процесі реінтеграції територій, постраждалих від зовнішньої агресії,  повинна виступати змістовною частиною зусиль, спрямованих на нейтралізацію негативних гуманітарних наслідків війни та становлення національної ідентичності громадян відповідних регіонів.  Тому організація гастролей творчих колективів, проведення просвітницької  гуманітарної роботи на постраждалих від бойових дій територіях – серед основних напрямів роботи галузі культури області.

Культура є живильним середовищем, в якому формується і реалізується творчий потенціал людини – головної рушійної сили науково-технологічного та суспільного прогресу. 

Для стимулювання творчого процесу в області, активізації творчої діяльності необхідно  створити умови для   від­зна­чен­ня кра­щих здо­бу­т­ків, що утве­р­джують іде­а­ли гу­ма­ні­з­му та укра­ї­н­сь­ку на­ці­о­на­ль­ну ідею, ви­со­кі ду­хо­в­ні цін­но­с­ті, вне­с­ок у на­ці­о­на­ль­не куль­ту­р­не від­ро­джен­ня і ста­но­в­лен­ня укра­ї­н­сь­кої дер­жа­в­но­с­ті.

Об’єднавчий потенціал української культури має стати потужним чинником національної ідентичності та єдності, консолідації українського суспільства, джерелом національного  розвитку.

Вирішення існуючих проблем, сприяння культурному і духовному розвитку жителів області, належне відзначення і вшанування державних, пам’ятних та ювілейних дат, стимулювання творчого процесу в області, сприяння успішній інтеграції культури області  у всеукраїнський культурний простір, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого доступу до культурно-мистецьких надбань зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017 рік.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», постанови  Верховної Ради України   від   22.12.2016 № 1807-VIII «Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2017 році», Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 01.02.2016 № 119-р,  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки,  затвердженої  Указом Президента України   від   13.10.2015 № 580/2015, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ та інших нормативних актів.

Програму розроблено з урахуванням положень Аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році».

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення ролі культури в консолідації українського суспільства, збереження національно-культурної спадщини, розвиток, зміцнення, примноження творчого потенціалу та  культурного простору області, сприяння культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів області.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

Мета Програми досягається шляхом концентрації інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, покращення  координації діяльності органів виконавчої влади, установ і закладів культури щодо розв’язання найважливіших проблем.

Для   розв'язання  проблем  галузі  необхідно   дотримуватись    принципів планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Для належного розвитку культури і мистецтва необхідно спрямувати дії місцевих органів влади на вироблення і впровадження нового погляду на функціонування галузі, системного підходу до питань її розвитку із застосуванням сучасних моделей культурної політики, які б сприяли динамізації культурних процесів, запровадженню ефективної моделі фінансування потреб галузі, збереженню та примноженню культурного потенціалу області.

Прагнення позиціонувати Київську область  як регіон високої культури, що інтегрований в міжнародний культурний та інформаційний процес, потребує здійснення комплексу  організаційно-управлінських заходів, спрямованих на оптимізацію умов функціонування установ і закладів культури, збереження та відтворення культурних традицій, активізацію культурного обміну з іншими регіонами України, країнами Європи.

Серед основних шляхів та засобів розв’язання проблем:

 • зміцнення і примноження культурного потенціалу області, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань;
 • сприяння успішній інтеграції культури області  в європейський і світовий культурний простір;
 • стимулювання творчого процесу в області, активізація творчої діяльності,  від­зна­чен­ня кра­щих здо­бу­т­ків, що утве­р­джують іде­а­ли гу­ма­ні­з­му та укра­ї­н­сь­ку на­ці­о­на­ль­ну ідею;
 • сприяння налагодженню регулярних міжнародних культурних комунікацій (механізму «культурної дипломатії»), участь у міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, конкурсах, фестивалях тощо;
 • створення окремих проектів, орієнтованих на зміцнення комунікацій між регіонами у подоланні ціннісних та ідеологічних стереотипів;
 • налагодження ефективних і професійних інформаційно-культурних зв’язків між регіонами та в межах області  для поширення інформації про культурні здобутки та надбання, культурну спадщину та сучасну творчість;
 •  підтримка ініціатив, що сприяють формуванню та просуванню іміджу області  як регіону з самобутньою історичною культурою та потужним творчим  потенціалом;
 • забезпечення підтримки культурного продукту і провідної ролі митців та працівників культури у створенні, поширенні та збереженні національного культурного продукту;
 • забезпечення доступу до культурного продукту шляхом збереження та розвитку  базової мережі закладів культури, збільшення їх фінансової і матеріально-технічної спроможності, створення умов для задоволення культурних потреб та забезпечення культурних прав жителів області, засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини.

Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до вимог законодавства в межах загального обсягу видатків, передбачених в обласному бюджеті на 2017 рік.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на 2017 рік  складає  3499,4 тис. грн.

ІV. Перелік завдань (напрямів) і заходів  Програми та результативні показники

Програма визначає напрями та пріоритети діяльності щодо розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області, обґрунтовує ресурсні потреби на 2017 рік.

Основними завданнями (напрямами) Програми є:

 • презентація  творчих досягнень Київщини на всеукраїнському рівні;
 • сприяння культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів Київської області;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу, творчій діяльності митців, творчих працівників;
 • створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб та культурних прав жителів Київської області.

Програма являє собою перелік напрямів діяльності та заходів  із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування (додаток 1).

Ресурсне забезпечення Програми визначає обсяги і структуру ресурсів, необхідних  для виконання Програми з визначенням джерел фінансування (додаток 2).

Результативні показники Програми визначені з урахуванням показників продукту, ефективності та якості (додаток 3).

Запропонований проект Програми відповідає  операційній цілі «2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення» та  пріоритетним завданням: 2.5.3. «Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення», 2.5.4. «Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів» Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ).

У разі подання управлінню культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації проектів, що передбачають реалізацію проектних ідей, передбачених Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (затвердженої рішенням Київської обласної ради від 23.06.2015 № 960-49-VІ), вказані проекти будуть включені до Програми відповідно до можливостей обласного бюджету.

V. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

У результаті виконання Програми очікуються позитивні зміни в галузі культури, зокрема:

 • забезпечення реалізації в області державної  політики у сфері культури, спрямованої на посилання консолідації суспільства та зміцнення національної ідентичності;
 • подальший розвиток культури і мистецтва області, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів;
 • налагодження системи  дієвого міжрегіонального мистецького співробітництва, презентація творчих досягнень Київщини на всеукраїнському рівні,  популяризація  Київської області  та її  культурних цінностей в  Україні і світі;
 • участь закладів культури області  у процесах гуманітарної реінтеграції населення територій,  постраждалих від збройного протистояння;
 • розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону;
 • поліпшення рівня культурного обслуговування населення Київської області , розширення доступу  до культурно-мистецьких надбань;
 • зростання рівня духовності та патріотизму жителів Київської області;
 • від­зна­чен­ня кра­щих здо­бу­т­ків митців області, вручення обласних мистецьких премій, виплата стипендій голови  Київської облдержадміністрації видатним діячам культури,  активізація творчого процесу в області;
 • проведення обласних заходів з відзначення державних, пам’ятних та ювілейних дат, професійних свят, формування системи духовних цінностей, розвиток культурних традицій області;
 • актуалізація документно-інформаційних ресурсів  обласних бібліотек, наповнення фондів бібліотек соціально важливою книжковою продукцією, в тому числі патріотичного спрямування,   розширення  їх інформаційних можливостей; задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури, збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, покращення культурного обслуговування жителів області.

VІ. Координація та  контроль за ходом виконання Програми

Організація та виконання Програми покладається на управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації.

Управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації щокварталу до   20 числа місяця, що настає за звітним періодом,  надає звіт про хід виконання Програми до департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації та  Київської обласної ради.

Управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації систематично здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, уточнення заходів, завдань, включення додаткових заходів і завдань, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми тощо.


Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності та заходи
 Програми  розвитку творчого потенціалу та культурного простору
Київської області на 2017 рік

з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік
заходів програми
Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансу-вання (тис. грн.) Очікуваний результат
1. Презентація творчих досягнень Київщини на всеукраїнському, регіональному рівнях Забезпечення участі художніх аматорських та професійних мистецьких колективів, окремих виконавців - переможців обласних конкурсів, фестивалів у всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях тощо 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 190,0 Налагодження системи дієвого міжрегіонального культурного співробітництва, презентація творчих досягнень Київщини на всеукраїнському рівні, популяризація Київської області та її культурних цінностей в Україні і світі, зміцнення і примноження культурного потенціалу області
Всього Обласний бюджет 190,0
2. Сприяння культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів Київської області
- Забезпечення організації і проведення обласних культурно-мистецьких заходів:


Подальший розвиток культури і мистецтва області, збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів; розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону, сприяння процесам національно-культурного відродження суспільства, культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів Київської області
2.1.
- обласні заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 140,0
2.2.
обласні заходи з нагоди Дня Європи 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 89,0
2.3.
- обласні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 57,0
2.4.
- обласні заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 65,0
2.5.
- обласні заходи з нагоди Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в України 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 62,0
2.6.
- обласні заходи з нагоди Дня Конституції України
2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 105,0
2.7.
- обласні заходи з нагоди Дня родини 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 80,0
2.8.
- обласні заходи з нагоди Дня незалежності України 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 151,4
2.9.
- обласні заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 47,0
2.10.
- обласні заходи з нагоди Дня захисника України 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 93,0
2.11.
- обласні заходи з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників, 73-річниця визволення України від фашистських загарбників 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 55,0
2.12.
- обласні заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 57,0
2.13.
- обласні заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 85,0
2.14.
- обласні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 83,0
2.15.
- обласні заходи з нагоди Дня Збройних Сил України 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 72,0
2.16.
- обласні заходи з нагоди Дня святого Миколая 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 27,0
2.17.
- обласні заходи до новорічних свят для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 424,0
Всього: Обласний бюджет 1692,4
3. Сприяння розвитку творчого потенціалу, творчій діяльності митців, творчих працівниківСтимулювання творчого процесу в області, активізації творчої діяльності, від­зна­чен­ня кра­щих здо­бу­т­ків, що утве­р­джують іде­а­ли гу­ма­ні­з­му та укра­ї­н­сь­ку на­ці­о­на­ль­ну ідею, ви­со­кі ду­хо­в­ні цін­но­с­ті, вне­с­ок у на­ці­о­на­ль­не куль­ту­р­не від­ро­джен­ня і ста­но­в­лен­ня укра­ї­н­сь­кої дер­жа­в­но­с­ті
3.1. Забезпечення вручення обласних премій:3.1.1.
- Київської обласної літературної премії ім.Григорія Косинки 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Київська обласна організація Національної спілки письменників України Обласний бюджет 6,0
3.1.2.
- Київської обласної премії в галузі народного мистецтва ім.Петра Верни 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Київський осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України
Обласний бюджет 6,0
3.1. 3.
- Київської обласної музичної премії 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки України Обласний бюджет 6,0
3.1.4.
- Київської обласної премії в галузі образотворчого мистецтва ім.Івана Сошенка 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Київська обласна організація Національної спілки художників України Обласний бюджет 6,0
3.2.
Забезпечення виплати 20 стипендій голови обласної державної адміністрації видатним діячам культури області 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації
Обласний бюджет 60,0 Стимулювання творчої праці видатних діячів культури і мистецтва області , засвідчення їх видатних особистих досягнень
Всього: Обласний бюджет 84,0
4. Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб жителів Київської області Забезпечення модернізації матеріально - технічної бази установ культури, зокрема, придбання: Створення умов для задоволення культурних потреб та забезпечення культурних прав жителів області, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури , збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, підвищення культури обслуговування, створення комфортного середовища
4.1. - книжкової продукції 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 450,0
4.2. - музейного обладнання
2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 150,0
4.3. - звукопідсилювальної апаратури 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 633,0
4.4. - мультимедійного обладнання тощо 2017 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Обласний бюджет 300,0
Всього Обласний бюджет 1533,0
ВСЬОГО у 2017 році Обласний бюджет 3499,4 тис. грн.

Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку творчого потенціалу та
культурного простору Київської області на 2017 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.) І етап виконання програми Всього витрат на виконання Програми
2017 рік

Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:
3499,4 3499,4
державний бюджет
обласний бюджет
3499,4 3499,4
районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети

бюджети сіл, селищ, міст районного значення

кошти небюджетних джерел

Додаток 3 до Програми

Показники продукту
Програми розвитку творчого потенціалу та
культурного простору Київської області на 2017 рік

з\п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії Програми І етап виконання програми Всього витрат на виконання Програми (тис.грн.)
2017 рік
1 2 3 4 5 6
І Показники продукту програми
1 Участь художніх аматорських та професійних мистецьких колективів, окремих виконавців - переможців обласних конкурсів, фестивалів у всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях тощо кількість 12 190,0 190,0
2 Організація і проведення обласних культурно-мистецьких заходів кількість 17 1692,4 1692,4
3 Вручення обласних премій кількість 4
24,0 24,0
4 Виплата стипендій голови обласної державної адміністрації видатним діячам культури області кількість 20 60,0 60,0
5 Придбання книжкової продукції штук 3600 450,0 450,0
6 Придбання музейного обладнання комплекти 1 150,0 150,0
7 Придбання звукопідсилювальної апаратури комплекти 4 633,0 633,0
8 Придбання мульмедійного обладнання

комплекти 6 300,0 300,0
ІІ Показники ефективності програми
1 Участь художніх аматорських та професійних мистецьких колективів, окремих виконавців - переможців обласних конкурсів, фестивалів у всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях тощо середня кількість учасників 30 190,0 190,0
2 Організація і проведення обласних культурно-мистецьких заходів середня кількість учасників 1000 1692,4 1692,4
3 Вручення обласних премій розмір 1 премії 6,0
24,0 24,0
4 Виплата стипендій голови обласної державної адміністрації видатним діячам культури області розмір 1 стипендії 0,25 60,0 60,0
5 Придбання книжкової продукції вартість 1 книги 0,125 450,0 450,0
6 Придбання музейного обладнання вартість 1 комплекту 150,0 150,0 150,0
7 Придбання звукопідсилювальної апаратури вартість 1 комплекту 158,25 633,0 633,0
8 Придбання мульмедійного обладнання вартість 1 комплекту 50,0 300,0 300,0
ІІІ Показники якості програми
1 Участь художніх аматорських та професійних мистецьких колективів, окремих виконавців - переможців обласних конкурсів, фестивалів у всеукраїнських, регіональних конкурсах, фестивалях тощо кількість учасників 360 190,0 190,0
2 Організація і проведення обласних культурно-мистецьких заходів кількість учасників 17000 1692,4 1692,4
3 Вручення обласних премій кількість осіб 4
24,0 24,0
4 Виплата стипендій голови обласної державної адміністрації видатним діячам культури області кількість осіб 20 60,0 60,0
5 Придбання книжкової продукції кількість примірників 3600 450,0 450,0
6 Придбання музейного обладнання кількість комплектів 1 150,0 150,0
7 Придбання звукопідсилювальної апаратури кількість комплектів 4 633,0 633,0
8 Придбання мульмедійного обладнання кількість комплектів 6 300,0 300,0

<< Назад